...

Gazeta Wyborcza - fakty, polityka, biznes, sport

by AGORA SA

Categoria: News & Magazines

Algun text més si farà falta

Google Play
...
$1.99 - $7.95 per item

Preu

...
3.6

Puntuació

...
2,833 ratings

Nombre de comentaris

...
34M

Pes

...
0000-00-00

Data d'actualització

...
100

Quantitat de descàrregues

Descripció

GAZETA WYBORCZA to rzetelne i ciekawe wiadomości, do których dostęp jeszcze nigdy nie był tak prosty! Lubisz czytać reportaże, wywiady i opinie? Interesuje Cię polityka, sport, biznes, kultura lub nauka ...? Lubisz po prostu wiedzieć!? Dzięki naszej aplikacji poznasz bieżące wydarzenia z kraju i ze świata.❚ GAZETA WYBORCZA - NOWOŚCI W APLIKACJIWYGODA - dostosuj ją do swoich zainteresowań. Skonfiguruj menu, sięgaj szybciej po aktualności i informacje z wybranych kategorii jak np. kraj, świat, polityka, biznes, sport, nauka, książki, kultura, moda i styl, zdrowie, telewizja. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - system poleceń treści dostosowany do Twoich oczekiwań. Podpowiemy warte uwagi wydarzenia. Określ interesujące Cię informacje w podziale na tematy lub lokalizacje jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Białystok, Lublin, Katowice, Wrocław i inne.KOMFORT - dodaliśmy funkcję „odsłuchaj artykuły".ZACHOWAJ CIEKAWE ARTYKUŁY NA PÓŹNIEJ - nie masz czasu przeczytać tekstu od razu? Skorzystaj ze schowka. Tutaj możesz gromadzić artykuły i wiadomości na później.DZIEL SIĘ INFORMACJAMI ZE ZNAJOMYMI - znalazłeś wiadomości, fakty, opinie lub reportaże którymi chcesz się podzielić ze znajomymi? Użyj funkcji udostępnienia treści.❚ W RAMACH APLIKACJI GAZETA WYBORCZA OTRZYMASZ► aktualności z serwisu Wyborcza.pl. Znajdziesz tu informacje oraz fakty z Kraju i ze Świata obejrzysz ciekawe wideo, poznasz opinie innych użytkowników aplikacji otrzymasz dostęp do 24 kategorii tematycznych w tym kultura, nauka, biznes, polityka, książki, sport, moda i styl, telewizja, zdrowie► artykuły wzbogacone o filmy i inne treści multimedialne ► fakty i informacje lokalne. W tym najświeższe aktualności społeczne, polityka, kultura, biznes i sport z największych ośrodków jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Białystok, Lublin, Katowice, Wrocław► treści z magazynów: ALE HISTORIATeksty o wojnach i wynalazkach, zdradach, romansach, wizjonerach i szaleńcach. Na wydarzenia z historii Polski patrzymy bez patosu, na dzieje świata z uwagą. Słuchamy wybitnych historyków, polecamy ważne książki i filmy.DUŻY FORMATNajlepsze reportaże, felietony i wywiady. Odważne tematy, wybitni autorzy, reporterskie śledztwa.MAGAZYN ŚWIĄTECZNYArtykuły i reportaże, w których podważamy prawdy oczywiste, weryfikujemy podziały, sprawdzamy, czy świat naprawdę się wali i szukamy ludzi, którzy wiedzą, jak go naprawić.WYSOKIE OBCASYTreści skierowane do kobiet i mężczyzn, chcących rozwijać się, rozmawiać, poznawać odmienne poglądy. Niebanalne bohaterki, które inspirują i dodają odwagi, aby iść własną drogą. Poruszane tematy typu styl życia, zdrowie, moda, kultura, książki ukazują jak żyć radośnie i mądrze dbać o siebie.TYLKO ZDROWIE Treści dla tych, którzy szukają porad najlepszych specjalistów, informacji o diecie i poprawie zdrowia i stylu życia. TELEWIZYJNATelewizja w najlepszym wydaniu. Podpowiadamy wartościowe programy i filmy. KSIĄŻKIMagazyn do czytania - ukazujemy różnorodność świata literatury. Książki - piszemy o nich mądrze i wciągająco. Przedstawiamy bestsellery, mistrzów pióra, wydarzenia z rynku wydawniczego. JUTRONAUCIPoznaj z nami przyszłość już dziś. Ciekawe spojrzenie na świat przyszłości przez pryzmat trendów społecznych, analizę kierunków w jakim podąża kultura, nauka, biznes oraz technologia. ❚ MIESIĘCZNIE MASZ 10 DARMOWYCH ARTYKUŁÓWBy w pełni korzystać z aplikacji należy wykupić pakiet Wyborcza Premium prenumeraty cyfrowej lub subskrypcję Google Play. Jeżeli cenisz aktualne wiadomości, pragniesz zrozumieć otaczający Cię świat, chcesz poznać opinie innych ludzi. Nasza aplikacja jest dla Ciebie. Miłośnikom lokalnych społeczności codziennie dostarczymy informacje i fakty z 24 miast i regionów.GAZETA WYBORCZA is reliable and interesting news, access to which has never been so easy! Do you like to read reports, interviews and opinions? Are you interested in politics, sport, business, culture or science ...? You just like to know !? Thanks to our application you will learn current events from the country and the world.❚ GAZETA WYBORCZA - NEW PRODUCTS IN THE APPLICATIONCONVENIENCE - adapt it to your interests. Configure the menu, reach faster after news and information from selected categories such as country, world, politics, business, sport, science, books, culture, fashion and style, health, television.TIME SAVING - a content command system tailored to your expectations. We will suggest worthwhile events. Specify the information you are interested in by topics or locations like Warsaw, Krakow, Gdansk, Bialystok, Lublin, Katowice, Wroclaw and others.COMFORT - we've added the function "listen to articles".SAVE INTERESTING ARTICLES AT LATER - you do not have time to read the text right away? Use the clipboard. Here you can collect articles and messages for later.SHARE INFORMATION WITH FRIENDS - have you found news, facts, opinions or reports that you want to share with your friends? Use the content sharing feature.❚ UNDER THE APPLICATION YOU WILL RECEIVE GAZETA WYKORASZ► news from the Wyborcza.pl website. You will find information and facts from Poland and the World, watch interesting video, you will learn the opinions of other application users, you will gain access to 24 thematic categories including culture, science, business, politics, books, sport, fashion and style, television, health► articles enriched with films and other multimedia content► facts and local information. Including the latest social news, politics, culture, business and sport from the largest centers like Warsaw, Krakow, Gdańsk, Białystok, Lublin, Katowice, Wrocław► content from magazines:BUT HISTORYTexts about wars and inventions, betrayals, romances, visionaries and madmen. We look at events from the history of Poland without pathos, with the attention of the world. We listen to eminent historians, we recommend important books and films.LARGE FORMATThe best reports, columns and interviews. Bold themes, outstanding authors, reporters' investigations.THE CHRIST'S WAREHOUSEArticles and reportages, in which we challenge obvious truths, we verify the divisions, we check whether the world is really falling apart and we are looking for people who know how to fix it.HIGH HEELSContent aimed at women and men who want to develop, talk, get to know different views. Remarkable heroines who inspire and give courage to go their own way. Topics like lifestyle, health, fashion, culture, books show how to live happily and wisely take care of yourself.HEALTH ONLYContent for those seeking advice from the best specialists, information on diet and improving health and lifestyle.TELEVISIONTelevision at its best. We advise valuable programs and films.BOOKSMagazine for reading - we show the diversity of the world of literature. Books - we write about them wisely and engrossingly. We present bestsellers, pen masters, events from the publishing market.JUTRONAUCIMeet the future with us today. An interesting look at the world of the future through the prism of social trends, analysis of directions in which culture, science, business and technology follow.❚ YOU HAVE 10 MONTHLY ARTICLESTo get the most out of the application, you need to buy the Premium Subscription subscription or a Google Play subscription.If you value the current news, you want to understand the world around you, you want to know the opinions of other people. Our application is for you. Lovers of local communities every day provide information and facts from 24 cities and regions.